మోరి జీడిపప్పు (కాజు) >Veeravasaram
  • All
  • others(2)
Opens At: 10AM
జీడిపప్పు ముక్క
జీడిపప్పు ముక్క
₹ 380.00
I Kg
ADD
+
-
1
Opens At: 8AM
జీడిపప్పు బద్ద
జీడిపప్పు బద్ద
₹ 480.00
1 Kg
ADD
+
-
1
Cart
0 Items
SubTotal
0
Delivery changes: ₹ 0
View Cart