మోరి జీడిపప్పు >Narasapuram
  • All
  • others(5)
Opens At: 6AM
 జీడిపప్పు ముక్క
జీడిపప్పు ముక్క
జీడిపప్పు ముక్క
₹ 350.00
₹ 375.00
1 kg
ADD
+
-
1
Opens At: 6AM
జీడిపప్పు బద్ద & ముక్క
₹ 580.00
₹ 600.00
1 Qty
ADD
+
-
1
Opens At: 6AM
జీడిపప్పు బద్ద quality 1
₹ 680.00
₹ 700.00
1 Qty
ADD
+
-
1
Opens At: 6AM
జీడిపప్పు బద్ద quality 2
₹ 630.00
₹ 650.00
1 Qty
ADD
+
-
1
Opens At: 6AM
గుళ్లు 1st quality
₹ 680.00
₹ 700.00
1 Qty
ADD
+
-
1
Cart
0 Items
SubTotal
0
Delivery changes: ₹ 0
View Cart