కాకి రామారావు రెస్టారెంట్ >Narasapuram
  • All
  • others(8)
Opens At: 6AM
SP బాయిలర్ పలావ్
₹ 200.00
1 Qty
ADD
+
-
1
Opens At: 6AM
SP బాయిలర్ పలావ్ Mini
₹ 170.00
1 Qty
ADD
+
-
1
Opens At: 6AM
ఫారం పలావ్
₹ 170.00
1 Qty
ADD
+
-
1
Opens At: 6AM
దమ్ పలావ్ mini
₹ 190.00
1 Qty
ADD
+
-
1
Opens At: 6AM
ఫారం పలావ్ Mini
₹ 140.00
1 Qty
ADD
+
-
1
Opens At: 6AM
దమ్ పలావ్
₹ 220.00
1 Qty
ADD
+
-
1
Opens At: 6AM
మటన్ పలావ్
₹ 260.00
1 Qty
ADD
+
-
1
Opens At: 6AM
మటన్ పలావ్ Mini
₹ 210.00
1 Qty
ADD
+
-
1
Cart
0 Items
SubTotal
0
Delivery changes: ₹ 0
View Cart