మొగల్తూరు మామిడికాయలు >Narasapuram
  • All
  • బంగినపల్లి(3)
  • చేరుకూరసం(3)
Opens At: 8AM
పెద్ద మామిడికాయలు
పెద్ద మామిడికాయలు
2 నుంచి 3 కాయలు
₹ 70.00
1 kg
ADD
+
-
1
Opens At: 8AM
చిన్న మామిడికాయలు
చిన్న మామిడికాయలు
3 నుంచి 4 కాయలు
₹ 60.00
1 kg
ADD
+
-
1
Opens At: 8AM
పచ్చి మామిడికాయలు
పచ్చి మామిడికాయలు
2 నుంచి 4 కాయలు
₹ 65.00
1 Kg
ADD
+
-
1
Opens At: 8AM
చిన్న మామిడికాయలు
చిన్న మామిడికాయలు
3 నుంచి 4 కాయలు
₹ 65.00
1 kg
ADD
+
-
1
Opens At: 8AM
పెద్ద మామిడికాయలు
పెద్ద మామిడికాయలు
2 నుంచి 3 కాయలు
₹ 75.00
1 kg
ADD
+
-
1
Opens At: 8AM
పచ్చి మామిడికాయలు
పచ్చి మామిడికాయలు
2 నుంచి 4 కాయలు
₹ 70.00
1 kg
ADD
+
-
1
Cart
0 Items
SubTotal
0
Delivery changes: ₹ 0
View Cart