గోపాలకృష్ణ రొట్టు (కాజ-గొంది) >Narasapuram
  • All
  • others(4)
Opens At: Tomorrow : 6AM
రొట్టు Full
₹ 25.00
1 Plate
ADD
+
-
1
Opens At: Tomorrow : 6AM
గారి
4 Pieces
₹ 20.00
1 Plate
ADD
+
-
1
Opens At: Tomorrow : 6AM
బజ్జి
4 pieces
₹ 20.00
1 Plate
ADD
+
-
1
Opens At: Tomorrow : 6AM
ఇడ్లీ
4 pieces
₹ 20.00
1 Plate
ADD
+
-
1
Cart
0 Items
SubTotal
0
Delivery changes: ₹ 0
View Cart